ANBI

Stichting Human Inc. is blij met de donaties die wij ontvangen van diverse fondsen als zowel van private partijen. Voor dat doel heeft Stichting Human Inc. een ANBI-status.

Stichting Human Inc. is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

 • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Gegevens publiceren
Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

 • Naam: Stichting Human Inc.
 • Bekend bij het publiek onder de naam “Human Inc.”
 • RSIN nummer: 860514602
 • Postadres: Willem Beukelsstraat 18-1, 1097 CS A’dam
 • Bezoekadres: Nes 71, 1012 KD A’dam

Doelstelling: de stichting heeft ten doel:

 1. Het vervaardigen en exploiteren van theaterproducties, alsmede het leveren van diensten daaraan;
 2. Het vervaardigen en exploiteren van filmen-, televisie-, video en muziek producties, alsmede het leveren van diensten daaraan;
 3. Het voeren van regie over de sub a. genoemde producties;
 4. Het voeren van artiestenmanagement, het begeleiden van artiesten, het organiseren en begeleiden van festiviteiten en andere manifestaties;
 5. Het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten;
 6. Het organiseren van evenementen op het gebied van- de sub a. vermelde producties;
 7. Het werven van sponsors;
 8. Het geven van advies; en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.

Bestuur: 
De heer A. M. Hosper – voorzitter
Mevrouw S. S. R. Bergtop – secretaris
De heer R. J. Zuidema – penningmeester

 • De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en op een niet-bovenmatig vacatiegeld.
 • Voor het personeel van Stichting Human Inc. is de Cao-Toneel-en-Dans-2016-2019 van toepassing
 • Bestuursverslag, Jaarcijfers & Beleidsplan Human Inc.